RAMAT
vedtægter

Ramat - logo

Vedtægter for Roskilde Amts Matematiklærerforening

§ 1. Foreningens navn er: Roskilde Amts MATematiklærerforening RAMAT og den er kredsforening nr. 15 under Danmarks Matematiklærerforening.

§ 2. Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og for undervisningen heri.

§ 3. Som medlemmer af foreningen optages:
a)Undervisere i matematik i folkeskolen og lignende skoleformer.
b)Andre med interesse for matematikundervisning.
c)Lærerstuderende.

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som skal være medlemmer af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettigede til almindeligt medlemsskab.

Hvert år vælges på den ordinære generalforsamling 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Endvidere vælges hvert år for en toårig periode en suppleant for bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formand og kasserer tegner foreningen.

Desuden vælges i ulige år en repræsentant til hovedstyrelsen blandt de i § 3a nævnte medlemmer.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens medlemmer samt en repræsentant for hvert associeret medlem i kredsen har stemmeret på generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse sker skriftligt mindst 3 uger før mødet. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og den endelige dagsorden offentliggøres senest 7 dage før mødet.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar med bl.a. følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fraa) kredsforeningen,
b) landsforeningen.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg ifølge § 4.
6. Fastsættelse af kredskontingent.
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er indeholdt i dagsordenen. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 9 og 10.

§ 7. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Sammen med kredskontingentet opkræves kontingent til landsforeningen og medlemsbidrag til landsforeningens blad.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden, ledsaget af forslag til dagsorden. Indkaldelse udsendes senest en måned efter begæringens modtagelse.

§ 9. Vedtægtsændringer kan foretages, hvis forslag herom er udsendt sammen med dagsordenen til en ordinær generalforsamling, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 10. Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en urafstemning giver sit samtykke dertil. Foreningens midler tilfalder ved opløsning landsforeningen.

Vedtaget på generalforsamlingen 4. oktober 2012.
Ændring af regnskabsåret vedtaget på generalforsamlingen 29. januar 2018.
Tilføjet "Formand og kasserer tegner foreningen" i § 4 den 5. april 2018.


Sidst opdateret den 5. april 2018